سبد خرید شما خالی است

آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی تاجیک - پایه اول متوسطه (هفتم)

8000 تومان
مؤلف: پرویز تاجیک
توضیحات: شامل:صدھﺎ سؤال در زمینه های آﻣوزش الفبا، آشناﯾﯽ ﺑﺎ ﺻداھﺎ، واژﮔﺎن، ﻣﮑﺎﻟﻣه، ارزشیابی و نمونه ﺳؤاﻻت امتحانی ﻣروری، میان ﺳﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎرم ﺟدﯾد امتحان ﺳﺎل ھﻔﺗم